Зүүн сумуудад томилолтоор ажиллалаа.


Яруу, Идэр, Тэлмэн, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Нөмрөг сумуудад 2019 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн аудит, санхүүгийн тайлангийн 2019 оны завсрын аудитуудаар ахлах аудитор Б.Дагвасүрэн, аудитор Г.Заяа, Б.Мөнхнасан, Г.Чулуунбаатар, Д.Пүүжмаа нар 2019.12.09-нөөс 2019.12.15-ны өдрүүдэд томилолтоор ажиллалаа.