Байгууллагын үйл ажилллагааны тайлан, статистик мэдээг хугацаанд нь хүргүүллээ.


2019 оны байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, жилийн эцсийн статистик мэдээг хугацаанд нь гаргаж Үндэсний Аудитын Газрын Стратеги Удирдлагын газарт хүргүүллээ.