Сургалт зохион байгууллаа.


Өөрийн байгууллагын болон гэрээгээр ажиллах хувийн аудитын компаниудын аудиторуудад “Төрийн аудитын байгууллагаас 2019-2020 онд санхүүгийн тайлангийн аудит хийх" ерөнхий чиглэл, аудитад ашиглах аргачлал, зөвлөмжийг СТА-ын албаны ахлах аудитор Д.Оюунжаргал танилцуулан сургалт хийж, Санхүүгийн тайлангийн аудитад анхаарах асуудлуудын талаар аудитын менежер, Дарга бөгөөд тэргүүлэх аудиторын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Хашцэцэг зөвлөгөө, зөвлөмж өглөө.