Уулзалт зохион байгууллаа.


Аймгийн Орон нутгийн захиргаа, Боловсрол, соёл, Эрүүл мэндийн салбарын төсвийн төвлөрүүлэн захирагчид болон улсын төсвөөс санхүүждэг босоо тогтолцоотой байгууллагуудын дарга, нягтлан бодогч нартай уулзалт зохион байгуулж, СТА-ын нээлт хийж, СТА-аар анхаарах асуудлуудаар зөвлөгөө, зөвлөмж өглөө.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/60 дугаар тушаалаар 2019 оны санхүүгийн тайланд аудит хийлгүй итгэл үзүүлэхээр шийдвэрлэсэн байгууллагуудын “ИТГЭМЖЛЭЛ”-ийг гардууллаа.