Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан хүргүүлэв.


Завхан аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан болон төсвийн гүйцэтгэлд дүгнэлт өгч аудитын тайлан холбогдох судалгааг Үндэсний Аудитын газрын Санхүүгийн Аудитын газарт хугацаанд нь хүргүүлэв.