Үр дүнд: 18
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1."Аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон Засаг даргын нөөц сангийн 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүн"-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланЗавхан аймаг2019
2.“Завханмандал сумын Төсөвт байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланЗавхан аймаг2019
3.“Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх”-д хийсэн нийцлийн аудитАудитын тайланЗавхан аймаг2019
4.“Завхан аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэл, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланЗавхан аймаг2019
5.Завхан аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн аудитын нэгтгэсэн тайланАудитын тайланЗавхан аймаг2019
6.“Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө”-нд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланЗавхан аймаг2019
7.“Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланЗавхан аймаг2019
8.“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт”-д хийсэн нийцлийн аудитАудитын тайланЗавхан аймаг2019
9.“Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийсэн нийцлийн аудитАудитын тайланЗавхан аймаг2019
10.Завхан аймгийн Сантмаргаз сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланЗавхан аймаг2019
11.Завхан аймгийн Тэс сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланЗавхан аймаг2019
12.Завхан аймгийн Тэлмэн сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланЗавхан аймаг2019
13.Завхан аймгийн Идэр сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланЗавхан аймаг2019
14.Завхан аймгийн Нөмрөг сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланЗавхан аймаг2019
15.Завхан аймгийн Ургамал сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланЗавхан аймаг2019
16.Завхан аймгийн Их-Уул сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланЗавхан аймаг2019
17.Завхан аймгийн Отгон сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланЗавхан аймаг2019
18.Завхан аймгийн Сонгино сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланЗавхан аймаг2019
Үр дүнд: 18