“Завхан аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэл, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудит


Завхан аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэл, үр дүн хийсэн гүйцэтгэлийн аудит

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.“Завхан аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэл, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудит23татах