“Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитыг хугацаанд нь гүйцэтгэв.


Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжаар “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитыг гүйцэтгэж, аудитын дүнг байгууллагын Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар 2019 оны 11 дүгээр 15-нд хэлэлцүүлэн баталж, аудитын тайланг ҮАГ-ын ГАГ-т хугацаанд нь хүргүүллээ.

Аудитын дүнгийн хуралд Төрийн аудитын газрын удирдлагын зөвлөлийн гишүүд, аудитыг гүйцэтгэсэн аудитын баг, аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс,  ЭМД-ын тасгийн удирдлага болон холбогдох мэргэжилтнүүд оролцлоо.