Сургалт зохион байгууллаа.


Төсвийн байгууллагад мэдээлэл, сурталчилгаа хийх ажлын хүрээнд 2019 оны 11 сарын 24-ний өдөр сумдын Санхүүгийн албаны дарга нар болон төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт

“Төрийн аудитын байгууллагын тогтолцоо, чиг үүрэг, цаашдын чиг хандлага”

“Санхүүгийн тайлангийн аудит, анхаарах асуудлууд” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.