Гүйцэтгэлийн аудитын тайлан хүргүүлэв.


Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т хийсэн гүйцэтгэлийн аудитыг хугацаанд нь дуусган Үндэсний Аудитын газрын Гүйцэтгэлийн Аудитын газарт аудитын тайлан, холбогдох судалгааг хүргүүлэв.