Уулзалт зохион байгууллаа.

2020-01-09 Завхан аймаг

Төсвийн шууд захирагчдын дарга, нягтлан бодогч нарт санхүүгийн тайлангийн аудитын талаар мэдээлэл өглөө.

Сургалт зохион байгууллаа.

2020-01-07 Завхан аймаг

Санхүүгийн тайлангийн аудитаар дотоод сургалт зохион байгууллаа.

Аудиторуудын ажлыг дүгнэж шагнал гардууллаа.

2019-12-17 Завхан аймаг

Аудиторуудын ажлыг дүгнэж шагнал гардууллаа.

Зүүн сумуудад томилолтоор ажиллалаа.

2019-12-16 Завхан аймаг

Зүүн сумуудад томилолтоор ажиллалаа.

Байгууллагын үйл ажилллагааны тайлан, статистик мэдээг хугацаанд нь хүргүүллээ.

2019-12-11 Завхан аймаг

Байгууллагын үйл ажилллагааны тайлан статистик мэдээг хугацаанд нь хүргүүллээ.

Сургалт зохион байгууллаа.

2019-11-25 Завхан аймаг

Сургалт зохион байгууллаа.