Дөрвөлжин суманд гүйцэтгэлийн аудитаар ажиллалаа.

2020-05-25 Завхан аймаг

Дөрвөлжин суманд гүйцэтгэлийн аудитаар ажиллалаа.

Гүйцэтгэлийн аудитаар томилолтоор ажиллалаа.

2020-05-13 Завхан аймаг

Гүйцэтгэлийн аудитаар томилолтоор ажиллалаа.

Гүйцэтгэлийн аудитын тайлан хүргүүлэв.

2020-04-24 Завхан аймаг

Гүйцэтгэлийн аудитын тайлан хүргүүлэх тухай

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан хүргүүлэв.

2020-04-22 Завхан аймаг

Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан хүргүүлэх тухай

Гүйцэтгэлийн аудитаар сумдад ажиллалаа.

2020-04-13 Завхан аймаг

Гүйцэтгэлийн аудитаар сумдад ажиллалаа.

Сумдад томилолтоор ажиллалаа.

2020-04-06 Завхан аймаг

Сумдад томилолтоор ажиллалаа.

Уулзалт зохион байгууллаа.

2020-01-09 Завхан аймаг

Төсвийн шууд захирагчдын дарга, нягтлан бодогч нарт санхүүгийн тайлангийн аудитын талаар мэдээлэл өглөө.